Работно време

Понеделник
8:00 - 17:00
Вторник 8:00 - 17:00
Сряда
8:00 - 17:00
Четвъртък 8:00 - 17:00
Петък 8:00 - 17:00
Събота почивен
Неделя почивен

Новини

12 Октомври, 2009

ДКЦ "Св.Иван Рилски"-

гр.Търговище Ви приветства

с  НОВ  сайт !

 

ДКЦ "Св. Иван Рилски"-Търговище

 

Дейности за специализирана извънболнична медицинска помощ

100. Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и действащите приложения, както следва:
100.1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извън случаите по следващите точки по специалности: “Акушерство и гинекология”; “Вътрешни болести”; “Гастроентерология”; “Детска гастроентерология”; “Гръдна хирургия”; “Детски болести”; “Ендокринология и болести на обмяната”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Инфекциозни болести”; “Кардиология”; “Детска кардиология”; “Клинична алергология”; “Детски болести” и “Клинична алергология”; “Клинична токсикология”, “Клинична хематология”, “Детска клинична хематология и онкология”, “Кожни и венерически болести”, “Неврохирургия”, “Нервни болести”, “Детска неврология”, “Нефрология”, “Детска нефрология и хемодиализа”, “Ортопедия и травматология”, “Очни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, “Детска пневмология и фтизиатрия”, “Психиатрия”, “Детска психиатрия”, “Ревматология”, “Детска ревматология”, “Съдова хирургия”, “Ушно-носно-гърлени болести”, “Урология”, “Хирургия”, “Медицинска паразитология” и “Медицинска онкология”;
100.2. преглед на ЗЗОЛ до 14-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Детски болести”; “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детски болести” и “Клинична алергология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и фтизиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология” - по повод на остро възникнало състояние и по назначение на ОПЛ;
100.3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Детски болести”, съгласно изискванията на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и на приложение № 7;
100.4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология” (по програма “Майчино здравеопазване”), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно Наредба № 39 за профилактичните преглед и диспансеризацията и приложение № 7;
100.5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология”, “Урология”, “Кардиология”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Гастроентерология”, “Вътрешни болести” или “Хирургия”, съгласно приложение №13 и приложение № 7;
100.6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение № 9, извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;
100.7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по “Физикална и рехабилитационна медицина”;
100.8. високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности от основния пакет СИМП;
100.9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични дейности по пакети: “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Образна диагностика”;
100.10. общомедицински и специализирани дейности по медицинска експертиза.
101. Националната здравноосигурителна каса заплаща по елементите по т. 100, когато са изпълнени всички изисквани медицински дейности, съгласно съответните приложения, всички нормативни изисквания и ЗЗОЛ, на което е оказана специализираната помощ, е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на дейността.

..
.